Rozcestník

Velikost textu:

Historie


Obecně velmi často předcházel založení sboru dobrovolných hasičů v obci velký místní požár, který ukázal, že v případě nevycvičenosti a absenci odpovídajícího technického vybavení jde o boj velmi obtížný a většinou i marný. Nejinak tomu bylo i zde v Sulkovci, kde se o tomto zlomovém požáru můžeme dočíst v hasičské kronice následující: „ Dne 15. máje 1887 vypukl požár v Sulkovci v domě p. Josefa Jílka č.3 s takovou prudkostí, že stavení za krátkou dobu lehlo popelem. Jelikož nebylo ani čím hasiti, poněvadž obec stříkačky nemá. Až ku konci, když již požár skoro všechno strávil, dostavili se občané nedvězští se stříkačkou. Na takovém stavení však nebyla by stříkačka sama tolik spravila, jako odvážlivá a dobře vycvičená četa lezců“. Tento požár byl příčinou, že se představitelé obce obratem usnesli na koupi obecní stříkačky. Zároveň vznikla myšlenka na založení hasičského sboru. Jelikož se tato myšlenka setkala se silnou podporou z řad občanů Sulkovce, mohli její nositelé, tehdejší starosta obce p. Jan Dvořák a místní učitel Josef Kovářik, svolat na 12.června 1887 zakládající  schůzi budoucího hasičského sboru, která byla hojně navštívena a do sboru se přihlásilo 44 členů. Na zakládající schůzi bylo kromě přijetí členů projednáno vytvoření stanov sboru, byla provedena volba vedení sboru (výboru), rozdělení členů do čet a volba četařů a jejich náměstků. Volba osmičlenného výboru sboru a jejich funkční zařazení dopadlo následovně. Velitelem zvolen Josef Kovářik, podvelitelem Jan Dvořák, jednatelem Michal Jandl (zároveň zvolen četařem), pokladníkem přispívající člen Josef Novotný, členem Alois Jandl a Josef Zelený a dále pak byli za člena výboru a četaře zvoleni Karel Ondra a Antonín Jílek. Na zakládající schůzi schválené spolkové stanovy byly zaslány 3. července na registraci k c.k. místodržitelství. Téhož dne se konala schůze výboru, na níž bylo oznámeno, že obec Sulkovec zakoupila od firmy F. Smekala z Prahy dvoukolovou stříkačku a 80 metrů hadic a srážku z toho vyplývající dala hasičskému sboru. Tato srážka činila 40 zlatých a 30 krejcarů. Během léta hasiči provedly celkem devět cvičení se stříkačkou a dalším náčiním. Dále pak bylo rozhodnuto o zavedení nočních požárních hlídek od 28. srpna do 15. listopadu. Tato intenzivní, výcviková a preventivní, dohledová činnost byla dozajista dobrou přípravou na hlavní zaměření sboru tj. souboj s ohněm, který jednou musel přijít. A netrvalo to ani příliš dlouho. První ostrý křest ohněm zažili členové sboru již 25. září 1887 při požáru v Sulkovci, který je v hasičské kronice popsán následovně: „25. září chytl se len v pazderně k číslu 15 patřící. Leč oheň vzňal se s takovou prudkostí, že v krátce shořely všechny dřevěné části i se střechou. Při velikém vichru bylo se co obávati většího neštěstí, leč narychlo svolaný hasičský sbor v malé chvíli všemu přítrž učinil.“.

Během prvního roku své existence sbor uspořádal celkem 12 cvičení a 7 výborových schůzí, na kterých bylo rozhodnuto o nákupu čepic a plátěných stejnokrojů pro mužstvo, dvou navijáku na hadice a o pořízení spolkového razítka. Co se týče spolkových stanov, zaslaných k registraci, byly tyto stanovy celkem třikrát vráceny k dopracování a oficiálně byly schváleny až 6. prosince 1887. Sbor musel také řešit svoji finanční situaci, protože veškeré vybavení a výstroj pořizoval tzv. na dluh. Proto byla výborem schválena výpůjčka ve výši 100 zlatých, aby mohli být uhrazeny všechny spolkové dluhy a zároveň byla podána žádost o finanční podporu Kontribuční záložně v Kunštátě. Tato podpora byla záložnou schválena a následující rok v lednu sbor obdržel podporu ve výši 20 zlatých. Snad právě pod dojmem s radosti z obdržené podpory sbor zažádal o další podporu císaře Františka Josefa a také Zemský výbor. Obě tyto žádosti byly kladně posouzeny a tak sbor obdržel v dubnu 1888 částku 50 zlatých od císaře a 100 zlatých od Zemského výboru. Z těchto peněz byl tedy zaplacen celý dluh sboru a dále pak nakoupena výstroj pro mužstvo. Rok 1888 bývá v hasičské kronice nazýván z důvodu výše uvedených darů rokem zlatým.

Nutno také vzpomenout dalšího daru, který sbor tohoto roku obdržel a to sice 25 zlatých od kunštátského barona Kuna z Hornichsů, který byl následujícího roku zvolen čestným členem sboru. Roku 1889 byl sbor prověřen prvním přespolním požárem, kterého se zúčastnil a je zaznamenám v kronice následovně: „Dne 1. Máje před půlnocí vznikl požár v Nyklovicích, jemuž za oběť padly dvě čísla. Náš sbor bezmála úplný dostavil se v čas na místo požáru, kdež dle svých sil o zamezení zhoubného živlu se přičinil. Budiž zde také uveden náš dík slavné obci Nyklovské, jež se nám za naši námahu velmi dobře odsloužila.“

Téhož roku byl zakládající člen p. Josef Kovářik jmenován čestným členem sboru, jako výraz úcty za práci, kterou pro sbor provedl a byl mu k této příležitosti darován čestný diplom. Tento akt je pospán následovně: „Tento čestný diplom byl panu veliteli odevzdán u přítomnosti celého sboru dne 23. června jakožto dar k svátku. Pan velitel od nás čestný diplom přijal, začež jsme musili na jeho zdraví (a ovšemže též na jeho účet) tři čtvrtňátka uhasiti“.

Počátky sboru nebyly jednoduché, ale o to více byly charakterizovány velikou zapáleností členů a to nejenom v oblasti ochrany a výcviku ale i kulturních aktivitách jako např. pořádání výletů, plesů, hraní divadel nebo pořádání župních sjezdů. Ve velitelské zprávě z roku 1912 se můžeme dočíst, že sbor za prvních 25 let své existence odbýval celkem 221 cvičení, což je velmi úctyhodné číslo. Za celou dobu existence sboru se pak sbor podílel na hašení 114 požárů ať už v Sulkovci nebo v okolních obcích. Asi největší hasičskou slavnost, kterou Sulkovec hostil, byl župní sjezd roku 1930 na kterém bylo, dle dochovaných písemností, přítomno přes 450 krojovaných hasičů. Co se týče technické vybavenosti sboru, tak již zmiňovaná obecní stříkačka, která sloužila zpočátku našemu sboru a kterou si také zde můžete zrenovovanou prohlédnout, byla roku 1904 nahrazena čtyřkolovou koňskou stříkačkou horského typu. Roku 1947 byla sborem zakoupena 1. motorová stříkačka PS8 z dílen třebíčského výrobce Josefa Vystrčila, která je zde také vystavena. Novější PS8 byla pak darována sboru od obce roku 1967 u příležitosti 80. výročí vzniku sboru. Roku 1984 byl zakoupen stroj PS12, který slouží do dneška.

Od roku 2011 dochází k postupné modernizaci výzbroje a výstroje výjezdové jednotky.

Na výroční členské schůzi roku 2011 byl schválen záměr na nákup vozidla pro potřeby JSDH Sulkovec. Terénní automobil Mitsubishi L200 4x4 byl zakoupen jako ojetý v květnu roku 2012 za 50% finanční podpory obce Sulkovec. Vozidlo bylo poté postupně renovováno na náklady sboru (brzdový systém, ošetření podvozku, nástřik, majáková rampa apod.). V roce 2013 byla svépomocí zhotovena vestavba pro převoz základního vybavení v prostoru ložné plochy vozu. Vozidlo je také vybaveno plovoucím čerpadlem, které je určeno jednotkám HZS k doplnění cisternových stříkaček z volných přírodních zdrojů, k odčerpávání vody ze zatopených nebo zaplavených prostor atd. Další možností použití je např. v zemědělství, na stavbách apod. Dostatečný výkon čerpadla umožňuje současné zásobování vodou dvě proudnice typu C a jedné typu B. Čerpadlo bylo zakoupeno v roce 2013. Téměř 60% z nákupní ceny bylo zaplaceno díky sponzorským darům. Dále byly během let 2015-2017 zakoupeny nové zásahové přilby a osobní ochranné vybavení pro členy jednotky, 1 vozidlová a 4 ruční radiostanice (kryto z 90% dotací Nadace Agrofert) a svolávací a poplachový systém.

 

Podmenu:

Obecní úřad Sulkovec

Sulkovec 50, 592 65 Rovečné

mobil: 724 310 564 (starosta)
telefon: 566 574 107
obec@sulkovec.cz
bankovní účet: 9920751 / 0100

Úřední hodiny

pondělí  17.00 - 18.00

Webkamera

Novinky na email